Enastående behandlingsresultat

Evira har använts av hundratals familjer i flera år med enastående resultat. Resultaten visar att vi vida överträffar konventionell behandling.

Signifikant större viktnedgång

Våra studier visar att det finns en signifikant skillnad i viktnedgång efter ett års behandling med Evira jämfört med konventionell behandling. Behandlingen med Evira är dessutom mindre resurskrävande än de behandlingar som ligger till grund för resultaten som presenteras under USPSTF i figuren.

Figuren nedan visar viktminskning i BMI SDS under ett första behandlingsår av slumpvis utvalda patienter som kan ha genomgått tidigare behandling. BMI SDS är ett relativt mått på obesitas som används för barn.

Jämförelse mellan behandlingsresultat i BMI SDS efter ett års behandling med Evira och konventionell behandling enligt Barnobesitasregister i Sverige (BORIS) samt resultat presenterade i en metastudie för barn som fått minst 26 timmar professionell support under ett år sammanställd av United States Preventive Services Task Force (USPSTF)

Betydligt bättre än konventionell behandling

Evira har validerats i kliniska studier och använts i klinisk praktik i flera års tid med fantastiska resultat.

Nöjdare familjer

Nöjdare familjer

78% av familjerna var nöjda med behandlingsresultaten efter ett års behandling med Evira jämfört med endast 11% bland föräldrarna i konventionell behandling.

Färre inställda besök

Färre inställda besök

Bland patienterna som behandlades med Evira ställde 40% in åtminstone ett besök under den halvåriga behandlingsperioden. Detta är betydligt lägre än de 85% som ställde in åtminstone ett besök med konventionell behandling.

Varför Evira?

Varför Evira?

Evira har oöverträffade resultat i kliniska studier. De som fått behandling med Evira har i genomsnitt haft dubbelt så bra utveckling jämfört med motsvarande grupper som fått standardbehandling i Sverige.

Forskning kring Evira

Evira har utvärderats kliniskt och i forskningssammanhang i olika former i flera år. Behandling med Evira ger i genomsnitt dubbelt så bra effekt jämfört med traditionell behandling, mätt i både aritmetiskt genomsnitt och median.

Ettårsstudie i klinisk praktik

I vår senaste ettårsstudie tillsammans med framstående forskare från Karolinska Institutet fick de 107 första patienterna på Martina Barnsjukhus Centrum för Vikthälsa använda Eviras plattform och behandlingsmetod under ett år. En matchad kontrollgrupp på 321 patienter valdes ut på slump ur det nationella kvalitetsregistret BORIS som fick traditionell barnobesitasbehandling under samma tidpunkt. Interventionsgruppen som använde Evira hade en relativ viktnedgång med 0.30 BMI SDS-enheter, jämfört med kontrollgruppen som i snitt gick med 0.15 BMI SDS-enheter.

Medelförändring i BMI SDS för Evirapatienter (mörkgrå) och kontrollgruppen av BORIS-patienter (ljusgrå) efter 1 år av behandling uppdelat efter kön, ålder och grad av obesitas i ettårsstudien.

Förutom att vi kunde se dubbelt så bra behandlingsresultat med Evira jämfört med traditionell behandling, kunde vi se en stor effekt på tonåringar - en behandlingsgrupp som har varit mycket svåra att nå tidigare.

Feasability-studie

I Eviras begynnelse testades plattformen i en liten feasability-studie på tre kliniker under sex månaders tid. Studien visade god behandlingseffekt efter sex månader jämfört med tradtitionell behandling, samt visade att patienter och behandlare var mycket nöjda med plattformen.

Förändring av BMI SDS från start till uppföljning efter tre och sex månader för interventions- och kontrollgrupp i feasability-studien.

Nästan samtliga i interventionsgruppen som använde Evira rapporterade att Evira hjälpte dem nå sina behandlingsmål, samt att det var lättare att få kontakt med behandlare på kliniken. Familjerna som använde Evira var i betydligt högre utsträckning nöjda med behandlingsresultaten jämfört med kontrollgruppen.

Doktorsavhandling av Linnea Johansson

Linnea Johansson, Ph. D, har i sin doktorsavhandling forskat kring bland annat mobil hälsa med Evira som huvudfokus. Hon tar upp flertal viktiga lärdomar kring hur man ska tänka vid digital behandling och analyserar vad som fungerat och inte fungerat under Eviras utvecklingsperiod. Hon summerar med att konstatera att digital hälsointervention tillsammans med kliniska besök, så som Evira, ger bättre behandlingseffekt av klinisk relevans än enbart beteendebehandling. Linnea lägger även stor vikt vid att teknisk mognad av digitala system är viktigt, samt vikten av att undervisa klinikpersonal i hur klinisk behandling med hjälp av digitala stödsystem ska gå till.

EurEvira - internationell multicenterstudie (pågående)

EurEvira är en internationell multicenterstudie som pågår i flera europeiska länder för att utvärdera hur Evira tillsammans med lokal barnobesitasbehandling fungerar i andra länder än i Sverige.

Vill du veta mer om Evira?

Kontakta oss så berättar vi mer

Boka en gratis introduktion

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort