Enastående kliniska resultat


Vårt mål är att erbjuda ett verktyg som gör barnfetmabehandling så effektivt och okomplicerat som möjligt – både för familjer och vårdgivare.

Evira har använts av hundratals familjer med enastående resultat. Resultaten har validerats i samarbete med Karolinska institutet genom en publicerad randomiserad pilotstudie och från ettårsdata för drygt 100 patienter som genomgått behandling i klinisk praktik som har skickats in för publikation.

Signifikant större viktnedgång efter ett års behandling med Evira

Våra studier visar att det finns en signifikant skillnad i viktnedgång efter ett års behandling med Evira jämfört med konventionell behandling. Behandlingen med Evira är dessutom mindre resurskrävande än de behandlingar som ligger till grund för resultaten som presenteras under USPSTF i figuren.

Figuren visar viktminskning i BMI SDS (IsoBMI, BMI z-score) under ett första behandlingsår av slumpvis utvalda patienter som kan ha genomgått tidigare behandling. BMI SDS är ett relativt mått på fetma som används för barn.

Jämförelse mellan behandlingsresultat i BMI SDS efter ett års behandling med Evira och konventionell behandling enligt Barnobesitasregister i Sverige (BORIS) samt resultat presenterade i en metastudie för barn som fått minst 26 timmar professionell support under ett år sammanställd av United States Preventive Services Task Force (USPSTF).

Nöjdare familjer

78 % av föräldrarna var nöjda med behandlingsresultaten efter ett års behandling med Evira jämfört med endast 11 % bland föräldrarna i konventionell behandling.

Färre inställda besök

Bland patienterna som behandlades med Evira ställde 40 % in åtminstone ett besök under den ettåriga behandlingsperioden. Detta är anmärkningsvärt lägre än de 85 % som ställde in åtminstone ett besök med konventionell behandling.

Varför Evira?

Evira har oöverträffade resultat i kliniska studier. De som fått behandling med Evira har i genomsnitt haft dubbelt så bra utveckling jämfört med motsvarande grupper som fått standardbehandling i Sverige.

Mindre krångel

Visualisering i hemmet

Mer fokus på behandlingen 

Lättillgänglig support vid behov

Bättre resultat

Frekvent feedback

Individuella mål

Läglig intervention och uppföljning

Lägre kostnad

Färre klinikbesök

Effektiv kommunikation

Färre inställda klinikbesök

Börja med Evira

Kontakta din vårdgivare om du vill ha högkvalitativ behandling med Evira eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss
Evira word mark

© Evira AB
Nybrogatan 34
114 39 Stockholm
info@evira.se

Samarbeta med oss

Kontakta oss

Integritetspolicy Deklaration om överensstämmelse (DoC) Informationssäkerhetspolicy Kvalitetspolicy