Kostnaden för obesitas i vuxen ålder

May 30, 2023 | 5 min läsning | 967 ord

Obesitas bland vuxna är en akut global folkhälsoutmaning som påverkar mer än bara den fysiska hälsan. Under de senaste åren har förekomsten av obesitas hos vuxna ökat stadigt 1. I Sverige har nu mer än hälften av den vuxna befolkningen övervikt eller obesitas 2, vilket innebär en betydande ekonomisk belastning för hälso- och sjukvårdssystem över hela världen.

Kostnaderna för obesitas i vuxen ålder kan delas in i direkta medicinska kostnader, indirekta kostnader samt personliga och emotionella kostnader. Direkta medicinska kostnader innefattar utgifter för behandling av hälsoproblem kopplade till obesitas, såsom typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och vissa cancerformer 2. Indirekta kostnader omfattar produktivitetsförluster, funktionsnedsättningar och förtida död, vilket påverkar ekonomin i stort. Personliga och emotionella kostnader, som ofta förbises, innebär psykologiska kostnader av obesitas, exempelvis depression, ångest och nedsatt livskvalitet.

Den här artikeln kommer att fokusera på direkta och indirekta kostnader då de är enklare att kvantifiera. Detta innebär inte att de känslomässiga konsekvenserna är oviktiga, då de också bör uppmärksammas i praktiken. För att effektivt hantera bördan av obesitas i vuxen ålder är det viktigt att ta hänsyn till samtliga aspekter och utarbeta omfattande strategier som hanterar både fysiska och emotionella utmaningar som individer med obesitas möter.

Direkta medicinska kostnader

Direkta sjukvårdskostnader innefattar utgifter som patienter och sjukvårdssystem betalar för behandling och hantering av hälsoproblem kopplade till obesitas. Dessa kostnader inkluderar läkarbesök, läkemedel och diagnoser.

Vuxna med obesitas tenderar att ha fler läkarbesök och mer omfattande medicinsk vård än de utan obesitas. Detta beror på att risken för smärta och sämre hälsa ökar avsevärt med ökningen av BMI 3 9. Fler läkarbesök leder naturligtvis till högre kostnader och längre tidsåtgång.

Vuxna med obesitas behöver ofta långvarig medicinering för att hantera sina kroniska hälsotillstånd 4. Kroniska sjukdomar är en bred kategori av sjukdomar som tenderar att vara långvariga 9. Kostnaderna för dessa läkemedel kan vara avsevärt höga och bidrar också till de direkta medicinska kostnaderna för obesitas.

Obesitasrelaterade hälsoproblem kräver en rad diagnostiska och uppföljande tester, såsom blodprov, bildundersökningar och specialiserade utredningar. Dessutom kan överviktiga patienter behöva mer invasiva medicinska ingrepp, såsom bariatrisk kirurgi eller ledproteser, för att hantera sina hälsotillstånd. Dessa tester och procedurer bidrar till sjukvårdskostnaderna. 1

Enligt USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) uppgick den årliga medicinska kostnaden för obesitas i USA till nästan 173 miljarder USD under 2019. Medicinska kostnader för vuxna med obesitas var 1 861 USD högre än medicinska kostnader för personer med hälsosam vikt 5. Delar man upp denna kostnad på hela USAs befolkning så motsvarar det 519 USD (5373 SEK vid studiens utförande) per invånare och år.

De direkta medicinska kostnaderna för obesitas hos vuxna utgör en betydande ekonomisk belastning för sjukvårdssystem, försäkringsbolag och individer. Den ökande förekomsten av obesitas understryker behovet av omfattande förebyggande åtgärder och interventionsstrategier för att minska de ekonomiska kostnader som följer.

Indirekta kostnader

Utöver de direkta medicinska kostnaderna finns det flera indirekta kostnader som påverkar individer, arbetsgivare och samhället i stort. De indirekta kostnaderna innefattar förlorad produktivitet, funktionsnedsättning, förtida dödlighet och psykosociala kostnader.

Överviktiga vuxna kan uppleva minskad produktivitet på grund av faktorer som frekvent frånvaro från arbetet, nedsatt arbetsprestation och minskad fysisk förmåga. Hälsoproblem relaterade till obesitas kan leda till ökad sjukfrånvaro, handikappledighet och i slutändan förtidspensionering. Arbetsgivare bär bördan av dessa förlorade produktivitetskostnader, vilket påverkar ekonomin avsevärt. En studie om sjukskrivningsdagar och kostnader associerade med övervikt och obesitas i Tyskland visar att de extrapolerade merkostnaderna i den tyska arbetsbefolkningen uppgick till 2,18 miljarder euro år 2009. 6

Obesitas bidrar till långvarig funktionsnedsättning genom ökad risk för kroniska hälsotillstånd som begränsar en individs förmåga att arbeta. De som drabbas av funktionsnedsättning på grund av obesitas kan tvingas ta ledigt från arbetet, vilket i sin tur minskar deras inkomster och försämrar deras ekonomiska förutsättningar. Samtidigt kan arbetsgivare drabbas av minskad produktivitet och ökade kostnader för ersättningar och rehabiliteringsinsatser. En forskningsstudie med över 1,7 miljoner anställda i USA visade att kortsiktiga och långvariga funktionshinder orsakade av obesitas ledde till en årlig kostnad på 242 USD per anställd mellan åren 2001 och 2012. 7

Obesitas är en betydande riskfaktor för förtida död eftersom det ökar sannolikheten för att utveckla livshotande hälsotillstånd avsevärt. Obesitas, särskilt vid högre nivåer, är associerat med ökad dödlighet jämfört med normalvikt. 8

Enligt Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi var den årliga direkta kostnaden för sjukvård och omsorg 3 951 SEK, och den indirekta kostnaden uppgick till 17 698 SEK per person år 2016. 3 De indirekta kostnaderna är alltså betydligt högre än de direkta. Detta belyser den långsiktiga inverkan obesitas har på individer, arbetsgivare och samhället som helhet.

Sammanfattning

Obesitas i vuxen ålder innebär en betydande ekonomisk belastning, både på individuell och samhällelig nivå. Det är viktigt att vi engagerar oss i kampen mot obesitas för att minska denna belastning. Effektiv behandling och förebyggande åtgärder är avgörande för att minska kostnaderna för obesitas hos vuxna. Eftersom barnobesitas leder till obesitas i vuxen ålder, är behandling av barnobesitas den främsta metoden för att minska obesitas hos vuxna i framtiden.

Vill du veta mer om Evira?

Kontakta oss så berättar vi mer

Boka en gratis introduktion

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort

Senaste nyheter

July 19, 2023

Fysisk aktivitet och dess roll i viktbehandling

Vad räknas som fysisk aktivitet Enligt WHO * innefattar fysisk aktivitet alla kroppsrörelser som förbränner energi . Detta kan omfatta allt från strukturerade aktiviteter som sport och organiserade…

Läs mer

June 22, 2023

Obesitas i barndomen är kopplat till obesitas i vuxen ålder

Barn- och ungdomar med obesitas är mer benägna att ha fortsatt obesitas i vuxen ålder, en trend som ofta kallas "tracking" av barnobesitas. Detta innebär att barnobesitas, som redan utgör en långsi…

Läs mer

May 30, 2023

Kostnaden för obesitas i vuxen ålder

Obesitas bland vuxna är en akut global folkhälsoutmaning som påverkar mer än bara den fysiska hälsan. Under de senaste åren har förekomsten av obesitas hos vuxna ökat stadigt . I Sverige har nu mer …

Läs mer

March 21, 2023

Vad är BMI-SDS och varför behövs det?

Vad är BMI-SDS BMI-SDS står för Body Mass Index Standard Deviation Score och är en utökning av måttet BMI , anpassat för barn och ungdomar som fortfarande växer på längden. BMI-SDS visar relativ v…

Läs mer