Vad är BMI-SDS och varför behövs det?

March 21, 2023 | 7 min läsning | 1357 ord

Vad är BMI-SDS

BMI-SDS står för Body Mass Index Standard Deviation Score och är en utökning av måttet BMI1, anpassat för barn och ungdomar som fortfarande växer på längden. BMI-SDS visar relativ vikt* hos barn som gör det enkelt att mäta viktförändring över tid utan att behöva ta höjd för den viktökning som längdtillväxten tillför naturligt. En minskning i BMI-SDS är alltså en relativ viktminskning på samma sätt som en minskning i BMI innebär viktnedgång för en vuxen.

Då barn växer på längden kan de tappa i relativ vikt även om deras absoluta vikt förblir oförändrad, eller till och med ökar. Kroppssammansättningen fluktuerar även beroende på ålder, vilket gör den naturliga viktökningen ännu mer varierande2. BMI-SDS uttrycks i standardavvikelser*, vilket tar alla dessa faktorer i beaktning och ger oss ett relativt viktmått på samma skala oavsett ålder, längd eller kön.

BMI-SDS kallas även för BMI z-score eller BMI-z3. Det förväxlas dock ibland med isoBMI. IsoBMI ger strikta gränsvärden för övervikt och obesitas (även kallad fetma) för barn, medan BMI-SDS utgör en kontinuerlig skala för att fastställa hur pass hög obesitas ett barn lider av.

BMI-SDS beräknas med hjälp av BMI som grundmått1. Att förstå BMI är därav viktigt för förståelsen av BMI-SDS.

BMI

BMI för vuxna

BMI beräknas genom att dividera vikten (i kg) med längden (i meter) i kvadrat. För vuxna tolkas ett värde över 25 som övervikt och ett värde över 30 som obesitas42. Dessa tröskelvärden gäller oavsett kön.

BMI = vikt / (längd * längd)34

BMI är inte ett perfekt mått. Kroppssammansättningen tas ej i beaktning vilket innebär att muskulösa individer får ett högre BMI56. Långa individer får även ett högre BMI i jämförelse med kortare individer som har liknande proportioner. Trots detta används BMI väldigt utbrett, huvudsakligen på grund av enkelheten i att beräkna värdet7. Detta gör BMI till ett användbart verktyg för screening och bedömning av viktförändring.

BMI för barn

Beräkningen av BMI-SDS är komplicerad och därför använder man ofta istället BMI med specialanpassade tabellvärden för barn (Se figur 1).

IsoBMI tabell Figur 1: isoBMI-tabellen från BORIS* visar värdet i BMI för övervikt- och obesitas beroende på ålder

Tabellen visar vilket BMI-värde som motsvarar övervikt (BMI 25 för en vuxen) och obesitas (BMI 30 för en vuxen) för åldern 2-18 baserat på kön, uttryckt i halvårsintervaller8.

BMI-värdena i tabellen interpoleras med hjälp av splines* eller liknande metoder för att skapa ett kontinuerligt värde. Samma metod kan användas för att räkna ut kontinuerliga BMI-SDS-värden.

Grafen nedan visar hur isoBMI-gränserna kan förhålla sig till gränsvärden i BMI-SDS, baserat på en godtycklig population. IsoBMI är märkt som Obesitasgrad 1 och Övervikt, medan gränsvärdena för BMI-SDS är märkt som SD (standardavvikelser)

Percentiler för isoBMI och BMI-SDS Figur 2: BMI-graf med gränsvärden för BMI-SDS och isoBMI för barn upp till 18 år

Beräkning av BMI-SDS

BMI-SDS är avståndet i standarddeviationer från medelvärdet av en population givet BMI, ålder och kön7. Värdet beräknas utifrån formeln:

BMI-SDS = ((BMI / M)^L - 1) / (L * S)1

Där L, M och S är parametrar beräknade utifrån populationen - i Eviras fall strax under 200 000 män och kvinnor under 25 års ålder4.

Varför behövs BMI-SDS?

BMI-SDS gör det enklare att se hur den relativa vikten förändras över tid hos barn och ungdomar. Istället för att jämföra vikten i kg eller BMI med tabellbaserade percentiler (Se figur 3) så visar en BMI-SDS-graf hur nivån av obesitas förändras över tid (Se figur 4).

Mätserie i BMI Figur 3: 2.5 år lång mätserie för ett barn mellan åldern 7-10 uttryckt i BMI

Eftersom längd, kön och ålder används för att beräkna BMI-SDS planas tröskelvärdena ut (Se figur 4). Detta gör behandlingen enklare att följa för behandlaren och patienten. BMI-SDS = 0 motsvarar normalvikt medan BMI-SDS runt 2.3 motsvarar obesitas oavsett ålder (baserat på BORIS-data under perioden 2010–2021). Går värdet nedåt minskar alltså barnets övervikt/obesitas, och går värdet uppåt ökar barnets övervikt/obesitas. Ett oförändrat BMI-SDS innebär att barnets övervikt/obesitas inte förändrats.

Trots att BMI-värdet i figuren ovan knappt har förändrats så ser vi tydligt i grafen nedan att barnet gått ner i relativ vikt och hamnat under gränsen för obesitas.

Mätserie i BMI-SDS Figur 4: Samma mätserie uttryckt i BMI-SDS

För barn med obesitas krävs en minskning på 0.25 BMI-SDS-enheter eller mer för en mätbar förbättring av hälsan910 - en siffra som inte går att uttrycka i BMI eftersom värdet skiljer sig mellan åldrarna.

Tillkortakommanden med BMI-SDS

BMI-SDS är bra för förståelsen av viktutvecklingen hos barn, men har även sina nackdelar.

En nackdel är att det blir opålitligt för individer med extremt hög nivå av obesitas (97:e percentilen och uppåt)11. Detta innebär att andra metoder måste appliceras på dessa individer för att ge en mer rättvis bild av utvecklingen.

Då BMI-SDS bygger på BMI så har den liknande tillkortakommanden - måttet ger orättvist utfall på muskulösa individer (en mindre påtaglig faktor gällande barn) och kan fluktuera med avseende på längd56. Notera att detta huvudsakligen påverkar den initiala bedömningen av obesitas - man kan fortfarande använda måttet för att mäta viktförändring på en pålitlig nivå.

Summering

BMI-SDS är en utökning av måttet BMI anpassat för barn och ungdomar. Måttet uttrycks i standarddeviationer från medelvärdet givet BMI, ålder och kön. Det kallas även BMI z eller BMI z-score.

BMI-SDS gör det enkelt att följa sin viktutveckling då det direkt representerar hur nivån av obesitas ökar eller minskar hos en individ som fortfarande växer på längden. BMI-SDS = 0 motsvarar normalvikt medan BMI-SDS ≈ 2.3 motsvarar obesitas.

Trots fördelarna med BMI-SDS så finns det även nackdelar - såsom att muskler och längd påverkar precisionen av måttet.

Ordlista

*Relativ vikt - Vikt oberoende av längd

*Standardavvikelse - Inom kontexten BMI-SDS är standardavvikelse ett mått på hur långt ifrån normalvikt du befinner dig baserat på en population av samma attribut (längd, kön, ålder)

*Splines - En metod för att "jämna ut" - eller "interpolera" - en serie av tagna värden genom att framställa en kontinuerlig kurva baserad på dessa värden. Med hjälp av detta kan man pålitligt approximera värden som inte finns i ursprungsserien.

*BORIS - Barnobesitas Registret i Sverige, ett av världens största och äldsta register för behandling av barnobesitas

Ytterligare läsning om BMI-SDS

Barnläkarföreningen - Hur är tillväxtkurvorna gjorda

Tillväxtkurvor.se - Svenska tillväxtkurvor för flickor och pojkar

WHO (World Health Organization): BMI-for-age - BMI-SDS och percentiler för barn 5-19 år

BORIS årsrapporter - I årsrapporterna beskrivs mycket om måttet BMI-SDS

BORIS ISO-BMI tabell för 4 nivåer av obesitas


 1. Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2014
 2. Cole T J, Bellizzi M C, Flegal K M, Dietz W H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey BMJ 2000; 320 :1240 doi:10.1136/bmj.320.7244.1240.
 3. Must, A., Anderson, S. Body mass index in children and adolescents: considerations for population-based applications. Int J Obes 30, 590–594 (2006)
 4. Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000 May 6;320(7244):1240-3. doi: 10.1136/bmj.320.7244.1240. PMID: 10797032; PMCID: PMC27365.
 5. Nevill AM, Stewart AD, Olds T, Holder R. Relationship between adiposity and body size reveals limitations of BMI. Am J Phys Anthropol. 2006 Jan;129(1):151-6. doi: 10.1002/ajpa.20262. PMID: 16270304.
 6. Prentice AM, Jebb SA. Beyond body mass index. Obes Rev. 2001 Aug;2(3):141-7. doi: 10.1046/j.1467-789x.2001.00031.x. PMID: 12120099.
 7. WHO Consultation on Obesity (1999: Geneva, Switzerland) & World Health Organization. (2000). Obesity : preventing and managing the global epidemic : report of a WHO consultation. World Health Organization
 8. Cole TJ, Lobstein T. Extended international (IOTF) body mass index cut-offs for thinness, overweight and obesity. Pediatr Obes. 2012 Aug;7(4):284-94. doi: 10.1111/j.2047-6310.2012.00064.x. Epub 2012 Jun 19. PMID: 22715120.
 9. Reinehr T, Lass N, Toschke C, Rothermel J, Lanzinger S, Holl RW. Which Amount of BMI-SDS Reduction Is Necessary to Improve Cardiovascular Risk Factors in Overweight Children? J Clin Endocrinol Metab. 2016 Aug;101(8):3171-9. doi: 10.1210/jc.2016-1885. Epub 2016 Jun 10. PMID: 27285295.
 10. Ford AL, Hunt LP, Cooper A, Shield JP. What reduction in BMI SDS is required in obese adolescents to improve body composition and cardiometabolic health? Arch Dis Child. 2010 Apr;95(4):256-61. doi: 10.1136/adc.2009.165340. Epub 2009 Dec 4. PMID: 19966092.
 11. Freedman DS, Berenson GS. Tracking of BMI z Scores for Severe Obesity. Pediatrics. 2017 Sep;140(3):e20171072. doi: 10.1542/peds.2017-1072. Epub 2017 Aug 22. PMID: 28830920; PMCID: PMC5574726.

Vill du veta mer om Evira?

Kontakta oss så berättar vi mer

Boka en gratis introduktion

Tack för ditt meddelande! Vi hör av oss inom kort

Senaste nyheter

July 19, 2023

Fysisk aktivitet och dess roll i viktbehandling

Vad räknas som fysisk aktivitet Enligt WHO * innefattar fysisk aktivitet alla kroppsrörelser som förbränner energi . Detta kan omfatta allt från strukturerade aktiviteter som sport och organiserade…

Läs mer

June 22, 2023

Obesitas i barndomen är kopplat till obesitas i vuxen ålder

Barn- och ungdomar med obesitas är mer benägna att ha fortsatt obesitas i vuxen ålder, en trend som ofta kallas "tracking" av barnobesitas. Detta innebär att barnobesitas, som redan utgör en långsi…

Läs mer

May 30, 2023

Kostnaden för obesitas i vuxen ålder

Obesitas bland vuxna är en akut global folkhälsoutmaning som påverkar mer än bara den fysiska hälsan. Under de senaste åren har förekomsten av obesitas hos vuxna ökat stadigt . I Sverige har nu mer …

Läs mer

March 21, 2023

Vad är BMI-SDS och varför behövs det?

Vad är BMI-SDS BMI-SDS står för Body Mass Index Standard Deviation Score och är en utökning av måttet BMI , anpassat för barn och ungdomar som fortfarande växer på längden. BMI-SDS visar relativ v…

Läs mer